Male Students Section

Name Specialization E-Mail
Dr. Hassan Kamal Al-Omran Oncology halomran@ gc.edu.sa
Hussain Muhammad Al-Sharia health education halsharyah@gc.edu.sa
Dr. Junio ​​Rajan Community Health Nursing jrajan@gc.edu.sa
Yazan Othman General Nursing yothman@gc.edu.sa
Mohamed Mubeen General Nursing mnawab@gc.edu.sa
Warlito Penullar General Nursing wpenullar@gc.edu.sa
Mahmoud Darwish Children’s Nursing mdarwish@gc.edu.sa
Abdul Karim Al-Zayat Mental health nursing aalzayyat@gc.edu.sa
Dr. Paulo Karal Management in nursing pmejia@gc.edu.sa
Abu Bakr Sahad Maldisa General Nursing amaldisa@gc.edu.sa
Ahmed Gamal Critical Care Nursing aattia@gc.edu.sa